De nieuwe GA-Niewsbrief - Hoe het er nu uitziet

Global Awakening News, 24 April 2009

Originele engelstalige artikel - Bron: Goto 2012 website

Hoe het er nu uitziet

 

Ascensie en wereldwijd ontwaken

De Aarde was ooit een van een klein aantal belangrijke, door de Bron geschapen geboorteplaatsen, die bedoeld waren om scheppende wezens te laten opgroeien. Daar zouden ze hun potentieel om ware metgezellen van de Bron Zelf te worden kunnen verwerkelijken. Dit is ook de reden dat deze plaats zo belangrijk is voor de duistere krachten - de wezens die erop uit zijn om zelf de plaats van de ware Bron in te nemen.

Het is van belang geweest om goed uit te zoeken en te vast te stellen wat het 'duister' precies onderscheidt van het 'licht', en een proces te bestuderen dat bedoeld is om de ascensie te vergemakkelijken van het grootste deel van het bewustzijn dat zich als de mensheid heeft geprojecteerd.

Het belangrijkste agendapunt was wat we zouden kunnen omschrijven als het verheffen van onze 'holografische' of 'licht'-structuren die de wezenlijke aard van onze identiteit en ervaring in de lagere dichtheid vormen. Behoudens enkele hoge uitzonderingen was het proces in eerste instantie niet gericht op het transformeren van het fysieke lichaam tot licht van een hogere vibratie. Met alles wat er gebeurd is dat tot de situatie van vandaag heeft geleid is er veel reden om oudere werken over het afdalen van het hogere zelf en de transformatie van het fysieke lichaam opnieuw te bestuderen. In onze huidige tijd is het partnerschap van Aurobindo en Mirra daar misschien het beste voorbeeld van. Zij noemde dit het 'afdalen van het supramentale' of hogere lichaam.

Een aantal jaren zag het ernaar uit dat de strategie van descensie van het hogere lichaam (en de hogere bestaanswerelden) voor het transformeren van de mensheid en de Aarde op een paar hoge uitzonderingen na opzij gezet moest worden, en dat we in plaats daarvan overgingen aan op wat we een 'noodextractie' zouden kunnen noemen. Nu lijkt het dat het potentieel genoeg is gegroeid vanwege een aantal doorbraken in het transformatieproces die een paar jaar geleden nog onbereikbaar leken. Vandaar dat de descensie van een deel van ons hogere zelf nog steeds een mogelijkheid is. Dit zou op zijn beurt weer een kritiek aantal essentiele veranderingen teweeg kunnen brengen, met name bij de mensen die het dichtst bij dit proces zitten en er zich er het sterkst op richten. Er zijn geen garanties voor wat dat brengen zal, maar voor mensen die zich hier meer bewust van zijn, is er voor het hoogste goed veel te winnen en weinig te verliezen. Maar zoals het er op het moment dat we dit schrijven uitziet, zal dit waarschijnlijk niet de meest voorkomende manier zijn waarop het ascensieproces zich zal voltrekken.

We schreven twee jaar geleden al dat de aanwezigheid van slechts een klein percentage 'geascendeerde mensen' op de planeet dingen mogelijk maakt die het menselijke denken zich maar nauwelijks kan voorstellen. En nu er ook andere voorbereidingen gaande zijn - inclusief allerlei ondersteunende voorbereidingen zoals 'Plan B' en 'Plan C', lijkt het erop dat het ascensie- en transformatieproces in het voorjaar van 2009 echt op gang zal komen.

Het is belangrijk om ascensie niet te beschouwen als een eindfase op zichzelf, maar eerder als een proces dat van essentieel belang is voor de spirituele ontwikkeling van deze en andere scheppingen, en ook voor de Schepper Zelf.

 

Onrust en een gekkenhuis boven

De laatste paar weken is er duidelijk merkbaar 'iets gaande' geweest op het eerstvolgende niveau boven de gewone menselijke 3D-werkelijkheid. Het was de laatste tijd een beetje een gekkenhuis. Stel je voor dat er ineens grote aantallen mensen aankomen op een iets hoger niveau dan waar ze aan gewend zijn, net als immigranten en bezoekers die voortdurend op de kust van een 'nieuwe wereld' aan wal gaan. Er zijn niet genoeg 'opvangsgroepen' voorhanden. Wat de nieuwkomers als nieuwe wereld zien, is niet echt de nieuwe wereld, en ook niet de geascendeerde Aarde. Maar voor velen gold dat ze tot heel weinig bewustzijnsbandbreedte beperkt waren, en voor hen is het erg opwindend omdat het nieuw is. Het lijkt dan net alsof ze 'er nu zijn'. Maar deze verhoging van niveau is slechts een eerste stap.

Het lijkt erop dat velen hun lichaam hebben verlaten en velen zijn nog altijd verbonden met hun vertrouwde mensenlichaam en menselijke persoonlijkheid. Maar datgene waarmee ze zich identificeren als hun 'zelf' is in feite een wat hogere vibratiestaat van hun gewone menselijke bewustzijn dat zich nog niet helemaal gewend is aan zijn nieuwe staat van zijn. Dat betekent dat er belangrijke memen*) en overtuigingen van de gewone menselijke 3d-wereld mee zijn genomen, ondanks dat ze zich nu in een situatie bevinden waar er een hoger percentage licht aanwezig is. Nu treffen we op dit niveau jongere mensen aan dan in de afgelopen jaren het geval was, en ze zijn druk bezig de wereldproblemen te bespreken en te debatteren over hoe ze de dingen anders kunnen doen. Er worden allerlei spirituele ad hoc workshops georganiseerd om mensen te helpen wat meer idee te krijgen van wat er aan het gebeuren is en wat hun keuzemogelijkheden zijn.

*) Een meme is een idee dat zich onder mensen verspreidt, en wordt ook wel omschreven als een besmettelijk informatiepatroon. Binnen het verband van dit artikel zijn het de aanstekelijk werkende maar misleidende gedachtepatronen die de duistere krachten met opzet in de mensenwereld hebben gebracht om ervan te profiteren.

De hogere spirituele energieen zetten alles onder een enorme naar boven gerichte druk. Dit is te vergelijken met persweeen. Ook is er hulp van boven, zoals een uitgestoken hand op het moment dat je een grote stap moet zetten. Steeds als we een hoger vibrationeel bestaansniveau bereiken, voltrekt zich veel genezing en bewustzijnsverruiming. Van oude trauma's blijft er steeds minder over, en er wordt steeds meer zichtbaar van de hogere ontwikkelingsmogelijkheden.

Hierover later meer...

Voor achtergrondinformatie verwijs ik naar artikelen van GA-Nieuws, vooral die van oktober 2007 en voorjaar 2008:
http://www.pfcn.net/Bulletins/GA%20Oct%202007%20edition.pdf
http://www.pfcn.net/Bulletins/GA%20News%20%20Spring%202008%20All.pdf

Ascensie en transformatie

 

Voorwoord

Dit artikel is een poging om een wat completer beeld van ascensie en de huidige situatie te geven dan wat er over het algemeen beschikbaar is. Het artikel dat volgt op 'Ascensie en de energielichamen' voorziet in zowel achtergrondinformatie over de energielichamen als in oefeningen die helpen met de processen van naar boven bewegen en verenigen van het bewustzijn.

Dit jaar begint het ascensieproces van de mensheid. Eerst zal dat nog maar een heel klein stroompje zijn, maar langzaam maar zeker wordt dat een grotere stroom, net als rivieren van smeltende sneeuw. Als je deze staat van geascendeerd bewustzijn binnengaat - die voorbij 'spiritueel ontwaken' ligt -, dan biedt dat toegang tot wegen naar spirituele ontwikkeling.

We zien hoe veel mensen er dit jaar met succes mee in contact gekomen zijn. Het is het drinken van het nieuwe water, en het ademen van de nieuwe lucht. Mensen die ervan geproefd hebben, zullen zich er als vanzelf op richten. Mensen die erbij in de buurt zitten, zullen zich afvragen wat voor heerlijke geur dat toch is. En zo begint het. Maar terwijl dit zich rustig ontvouwt, zullen er ook velen zijn die te zeer in beslag genomen worden door de illusies van de oude paradigma's en het sociaal-fysieke leven om het op korte termijn op te kunnen merken.

 

Inleiding

Door de millennia heen zijn er maar heel weinig mensen geascendeerd of, fysiek of anderszins, door het gebied dat door de duisternis onder controle wordt gehouden heen gebroken. Er zijn er wat meer die tijdelijk van deze extatische verruimde staat van bewustzijn hebben geproefd. De afgelopen jaren zijn er veel mensen geweest die een diepe bijna-doodervaring kregen en die, toen ze daarna weer naar hun lichaam terugkeerden, sterk veranderd waren.

Hoe meer mensen er in een hoge staat van bewustzijn verkeren, hoe groter het vermogen van het transformatieproces zelf. Dit is de enige manier waarop de problemen op Aarde zoals wij ze als mens ervaren, opgelost kunnen worden. Duistere programmering en met opzet gemaaktes memen maken een 'gewone' oplossing voor de huidige problemen onmogelijk.

Het is betekenisvol dat er steeds meer meldingen zijn van allerlei energieen uit de ruimte. Deze energieen helpen namelijk met het activeren van onze energielichamen en ze geven ons menselijke 3d bewustzijn een flinke zet om contact te leggen en te onderhouden met onze hogere niveaus, en dat kunnen we goed gebruiken. Deze energieen zijn slechts een ingang om onze bijna sluimerende lichtcircuits in te schakelen.

Iedereen die de intentie heeft om zich tot een hogere staat van bewustzijn te ontwikkelen, zou moeten vermijden zich te laten afleiden door de oude wereld. Dat betekent dat hij het pijnlijke en chaotische ineenstorten van de sociale orde die de 'matrix wereldorde' vormt, op een veilige afstand dient te houden. 'Meelevende ongehechtheid bewaren' is een term waarmee we dit kunnen beschrijven. Het is mogelijk om in de wereld te leven, maar niet deel van de wereld te zijn.

Hoewel het een dramatisch gebeuren is als er grote kwalitatieve veranderingen optreden op een fundamenteel bewustzijnsniveau, is ascensie geen statisch einddoel op zichzelf. Maar voor het menselijk bewustzijnsperspectief kan het lijken alsof het plotseling naar de zeldzame hoogten van de hoogste etherische bergtoppen getransporteerd wordt, naar de innerlijke werelden van planeten en sterren en de verbondenheid met de oneindigheid van de schepping. En er is dan zelfs een glimp te zien van een nog grotere oneindigheid daarachter.

Voor het menselijke referentiekader heeft het te maken met dichtere en lagere ordes van bewustzijn die meer gaan merken van de hogere niveaus. Het aspect van het bewustzijn dat zich met het menselijke/persoonlijke zelf identificeert zal ervan genieten volledig bewust in verbinding te staan met zijn zielenfamilie van hogere zelven en voortdurend toegang te hebben tot nog veel hogere ordes van bewustzijn die verbonden met de Bron - inclusief de mogelijkheid van het overstijgen van ons hoogst mogelijke niveau van individuatie. Er zijn mensen die dit vermogen aan het ontwikkelen zijn, hoewel het dan nog een onregelmatige gebeurtenis is, en nog geen voortdurend dagelijks contact.

We hebben het ascensieproces wel eens vergeleken met een klein percentage van de voorkomende bijna-doodervaringen - namelijk de allerdiepste en meest bewustzijnsverruimende ervan -, waar mensen die het meegemaakt hebben over vertellen. Het niveau van genezing, goddelijke liefde, transcendentie en goddelijk verheven bewustzijn is werkelijk onbeschrijflijk. In deze staat van bewustzijn en sterker functionerende 'spirituele circuits' komt de macht om in te grijpen in de stof waar de werkelijkheid van is gemaakt binnen bereik. Op dit punt kunnen we werkelijk het 'scheppen van onze werkelijkheid' in praktijk brengen - iets dat over het algemeen verdraaid is met vele onwaarheden die een beter leven in de gevangenis te beloven.

We zijn verbonden met een menselijk voertuig dat op zijn beurt weer is verbonden met het sociale collectief dat nu onder het laatste restje overheersing van de duistere krachten gebukt gaat. Dat maakt het tot een uitdaging om een stabiele staat van samenhang in de fysiek-cellulaire materie teweeg te brengen.

Bij hoge uitzondering is het een enkeling gelukt om een beetje te proeven van wat geascendeerd bewustzijn is - vaak in een periode van extatische vervoering of een soortgelijke staat van eenheidsbewustzijn van hoge orde. In sommige gevallen maakte die verbondenheid mogelijk dat er een verandering ten opzichte van de fysieke werkelijkheid optrad.

 

Velen beschouwen ascensie als 'Christusbewustzijn'.

Als er zich meer ontwaakt bewustzijn voegt bij het grotere collectief van ontwaakte wezens, dan groeit het energetisch vermogen in de schepping. Hoe meer dit gebeurt, hoe groter de groei van dit ontwaakte vermogen en hoe makkelijker het voor mensen die relatief nog weinig ontwaakt zijn wordt om een staat van verder ontwaken te bereiken. We hebben dit wel een 'gebeurtenishorizon' genoemd - een zone van intens transformatieve gebeurtenissen, als een grote energierivier van kosmisch bewustzijn.

 

Het vibratieniveau is nu aan het veranderen.

We moeten niet wanhopen of ons laten afleiden door alles dat als onjuist en onrecht kan worden beschouwd. Beter kunnen we gewoon erkennen wat is en wat is geweest, en vanuit een hoger weten - een hogere gnosis - 'onderscheidingsvermogen met medeleven' toepassen. Vanuit ons geascendeerde perspectief zal alles de moeite waard zijn geweest. Geen pijn of lijden zal voor niets zijn geweest. Alles zal anders zijn, inclusief dat wat we nu het 'verleden' noemen.

Als er steeds meer mensen naar het volgende energieniveau stijgen, zullen de meesten daarvan eerst een aankomstzone binnengaan - een beetje als de foyer van een gebouw of het strand aan de kust van een nieuwe wereld. Hoewel het lichtniveau er over het geheel genomen hoger zal zijn, zal de aankomstzone qua vibratie nog altijd dicht bij het gewone 3d-niveau staan. Dat betekent dat gewoontepatronen, persoonlijke gehechtheden en geimplanteerde memen meegenomen zullen worden, hoewel ze wel iets minder sterk aanwezig zullen zijn. Velen zullen een gevoel van aankomen ervaren als ze deze nieuwe vibratieruimte binnengaan, en denken dat 'dit het is', dat ze 'het hebben gehaald'. Maar dan beseffen ze nog niet dat ze slechts de eerste stap hebben gezet. Mensen die vrede en samenwerking zoeken zullen elkaar vinden, maar er zullen ongetwijfeld ook momenten zijn waarop mensen neigen naar agressief brute manieren van doen. Dit is slechts de het eerste stadium van een transformatie naar wat wij een 'gebeurtenishorizon' noemen. Achter die horizon is er helemaal niets meer hetzelfde, en de mogelijkheden tot spirituele evolutionaire groei zullen er als onbegrensd worden ervaren.

Een schiftingsproces is inherent aan het proces, en dat gaat deels op basis van vibratiestaat, en deels op basis van de keuzes die op ieder niveau worden gemaakt. Er is niet alleen druk omhoog, maar ook hulp van bovenaf aanwezig. Hoe meer iemand zich van het oude kan onthechten, hoe vollediger zijn ontwikkelingsproces zal zijn. De opwaartse druk van onderaf komt overeen met alle niveaus van planetaire scheppingsstructuren, alsook met de structuren van jullie eigen energielichamen, de energiecentra in die lichamen, enzovoorts. Alles is aan het veranderen.

Uiteindelijk zal 'de mensheid' ontdekken hoe groot het belang is van haar fysieke bestaan. Sommigen beschouwen het als een teken van een hoogontwikkeld verlichte staat om eenvoudigweg te 'zijn'. Echter, gewoon alleen maar 'zijn', zonder richting of intentie kan makkelijk leiden tot een afkeer van de schepping, en tot een antithese ervan. Verkeren in een staat van bewust 'zijn', is slechts een enkele stap in de richting van goddelijke bewustzijn. De mensheid en de spiritueel meer ontwikkelde varianten ervan zullen merken dat een doorgaande spirituele evolutie vereist dat er nieuwe doelen van het bestaan ontdekt moeten worden.

En alsof dit nog niks is, is er ook nog de kwestie van ascensie in dit scheppingssysteem, tegenover ascensie in de zin van overgaan naar een totaal nieuw scheppingssysteem. In de loop van dit artikel zullen we hier dieper op in gaan.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we naar GA Nieuws, met name de uitgaven van oktober 2007 en Voorjaar 2008:
http://www.pfcn.net/Bulletins/GA%20Oct%202007%20edition.pdf
http://www.pfcn.net/Bulletins/GA%20News%20%20Spring%202008%20All.pdf

 

Ascensie, praktisch bekeken

'Ascensie' zoals wij het woord gebruiken, is een kwalitatieve verandering van staat van zijn waarin 'jij' - het gewone menselijke zelf waarmee je je identificeert - tot een permanente verbinding komt met bewustzijnsniveaus van een hogere vibratiestaat. De subtiele lichamen die jouw menselijke ervaring regelen ondergaan dan een verandering, je totale vermogen om licht in je te dragen wordt groter, en je algehele staat van zijn komt op een hoger plan dat voorbij het op de menselijke ervaring gebaseerde referentiekader ligt. Hoewel 'jij' een volwaardige inbreng hebt, zul 'jij' in bewuste en open communie treden met meer van de aspecten die samen het 'grotere jij' vormen. Op die manier speel 'jij' een rol in het sturen van je eigen spirituele evolutie en bestemming als spiritueel wezen. Dit bestaansniveau op een hoger vibratieniveau is verbonden met de hoogste niveaus van het Licht van de Bron en niet langer onderhevig aan de verstoringen en controle van de duisternis. Ascensie is niet een eindpunt, maar eerder een nieuw stadium van spirituele ontwikkeling, ervaring en bestaan. Het is het 'waarom' van ons bestaan.

Er zijn mensen die geloven dat het een contradictie of oxymoron is om het idee te gebruiken van belichaamde mensen die vanuit een geascendeerde staat van bewustzijn opereren, en misschien zelfs vanuit een heel andere fysiek-energetische structuur die gebaseerd is op de huidige fysiek energetische staat van mensen en de algemene vibratiestaat van de Aarde. Er is echter veel bewijsmateriaal dat er belichaamde mensen zijn geweest (hoewel het er maar weinig waren) die dat zelf toch duidelijk gedemonstreerd hebben. Het is belangrijk om goed onderscheid te maken tussen mensen die momenten hebben beleefd van hogere inspiratie of begeleiding, en belichaamde mensen die permanent functioneren vanuit een staat van hoger bewustzijn terwijl ze tegelijkertijd kennis van en directe ervaring met het menselijke 'lagere zelf' hebben.

Op dat punt begint het mogelijk te worden om de fysieke werkelijkheid en de aard ervan te veranderen. Van een voorheen beperkt menselijk bestaan dat onderworpen was aan de invloeden van een hele serie overheersende belangen (de duistere krachten), ontstaan er dan mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot spirituele wezens die het vermogen hebben om bewust hun eigen persoonlijke en collectieve werkelijkheid te scheppen of te veranderen.

De invloed van nieuwe 'energieen uit de ruimte' die de transformatie van ons subtiele lichaam stimuleren is een sleutel, omdat het zowel latente kwaliteiten in ons wakker maakt, als dat het als een oppepper voor onze algehele vibratiestaat werkt. Het steeds dunner worden of openbreken van de magnetosfeer en ionosfeer van de Aarde kun je vergelijken met het dunner worden van de sluier tussen het bewustzijnsniveau van het persoonlijke zelf en iemands hogere bewustzijns- en bestaansniveaus. De twee raken met elkaar verbonden waardoor er meer toegang tot elkaar mogelijk wordt en er een grotere onderlinge doorstroming ontstaat. Dit kun je ook vergelijken met het hoe plasma-energieen zich met elkaar verbinden, en hoe solaire, planetaire, galactische en universele structuren van de schepping onderling verbonden zijn. Mensen die makkelijk zulke ervaringen krijgen, zullen verruimde staten van bewustzijn meemaken, en ook een toename van de hoeveelheid licht die ze gemiddeld genomen in zich dragen.

Simpel gezegd krijgen we van de Bron een flinke en zeer welkome zet waardoor we dichter bij onze eigen hogere bestaansniveaus kunnen komen. En daardoor kunnen wij weer op onze beurt contact leggen met, en behulpzaam zijn bij het hele transformatieproces.

Er is een onderwerp dat vreemd genoeg niet in moderne kringen besproken wordt, en dat heeft te maken met mensen die een 'natuurlijke' dood sterven of omkomen in een plotselinge ramp. Er lijkt een onuitgesproken aanname te zijn dat ascensie alleen voor mensen is die zich nu in een lichaam bevinden. Maar de enorme aantallen mensen die sterven zullen wel degelijk ook in het ascensieproces worden meegenomen.

 

Het projecteren en scheppen van de werkelijkheid

Iemand vroeg onlangs naar de betekenis van een deel van het artikel 'De Holon*) van Ascensie' van Tom Kenyon dat in deze uitgave opnieuw gepubliceerd wordt.

*) Een holon is een systeem (of verschijnsel) dat tegelijkertijd zowel een eigen geheel is als een deel van een groter systeem.

De vraag richtte zich op de volgende ideeen die in Deel Een genoemd werden: "Via het ascensieproces ga je beseffen dat jij de schepper bent van jouw ervaring met wat je 'de wereld' noemt. Het betekent niet dat je de wereld verlaat, maar dat je hem hebt getranscendeerd terwijl je er nog steeds deel van uitmaakt, want je ziet door de lens van je perceptie dat het leven een filmvertoning is die jij zelf projecteert." ... "de bron is jouw eigen denken zelf" ... "jij bent de scheer van jouw ervaringen" ... "het leven is een film die jij zelf projecteert." Dit zijn allemaal belangrijke dingen. Wij kunnen niet voor Tom Kenyon of de Hathors spreken, maar alleen voor onszelf.

Wij geven er de voorkeur aan om onderscheid te maken tussen enerzijds de schepper/beinvloeder zijn van je eigen ervaring, je eigen werkelijkheid, en anderzijds daadwerkelijk de schepper zijn van de werkelijkheid als geheel die we het fysieke bestaansrijk kunnen noemen. Vanuit het perspectief van onze hogere bestaansniveaus is er een bewuste vermogen om verandering aan te brengen in wat ons gewone normale zelf de lokale holografische werkelijkheid zou noemen.

Er is echter ook nog het 'kleine detail' van het gewone (niet geascendeerde) menselijke zelf, dat te maken heeft met de wetten van zijn eigen vibratieniveau van de fysieke werkelijkheid waarin het leeft, en de overweldigende invloeden die deze 'werkelijkheid' vormen en in stand houden. Daarom zijn we nog niet in de positie dat we onze werkelijkheid scheppen. Binnenkort echter wel.

Zolang we nog niet waarlijk spiritueel ontwaakt zijn en onze ervaring nog geen geascendeerd perspectief heeft, is het menselijke persoonlijke zelf beslist niet de weloverwogen bewuste schepper van zijn evaringen. Ons menselijke pesoonlijke zelf heeft onvoldoende macht om daartoe in staat te zijn, en het projecteert dus niet ons leven en ons bestaan. Als dat wel zo was geweest, dan zou men zich wel met meer succes hebben bevrijd van deze verstikkende moerasdampwerkelijkheid. Als dat wel zo was geweest, dan zouden mijn opmerkingen misplaatst zijn geweest toen ik stelde dat de mensheid 'onderscheidingsvermogen met medeleven' moet toepassen om zichzelf niet te veroordelen voor alles dat er gebeurd is.

Als ik het bekijk, dan zou ik zeggen dat ons menselijke persoonlijke zelf nog het meeste lijkt op een zaadje, een sonde, een projectie van spirituele energie van een hogere orde die afkomstig is van zijn eigen ziel die dit naar een lagere vibratiedichtheid stuurt.

Het heeft niet het vermogen om werkelijk zijn eigen werkelijkheid of leven te scheppen, zolang het de bedoeling is dat het in een invloedssfeer leeft die door de duistere krachten gedomineerd wordt, dus in een setting van beperkte keuzemogelijkheden. Tot voor kort werd de diepte en breedte van deze controle ook op de hogere niveaus niet goed begrepen. Op de lagere niveaus heeft men er zeker geen goed inzicht in.

Pas als er weer verbinding is gelegd met ons hogere collectieve wezen en met de ware Bron, pas dan zijn we in de positie om onze rijk geschakeerde en multidimensionale werkelijkheid vorm te kunnen geven. En dat is waar we naartoe gaan.

 

Descensie en ascensie

Eerst even voor de duidelijkheid: We willen niet beweren - noch op het menselijke, noch op de hogere niveaus - dat de descensie van onze hogere aspecten in deze tijd de 'te prefereren' vorm is van ascensie. Wel willen we dit onderwerp naar buiten brengen door een aantal aspecten ervan te bespreken. Dit onderwerp is ook van belang omdat, als een deel van het grotere transformatie- en ascensieproces zich voltrokken heeft, er meer van het hogere niveau verder afdaalt om daar op de lagere niveaus van dienst te zijn. Dit is nu beter mogelijk vanwege het feit dat er op de hoogste niveaus van de schepping meer aandacht voor de situatie hier is, en vanwege het gestaag verdwijnen van de duistere krachten.

Met 'descensie' bedoelen wij dat energieen met een hogere vibratie naar de lagere dichtheden stromen. Stel je, als je wilt, hierbij een soort 'tunnelstructuren' voor die deze verbindingen leggen. Soms kunnen zulke tunnels lang in stand gehouden worden voor uitgebreide communicaties op hogere niveaus, maar soms bestaan ze maar kort om even een belangrijke 'download' uit de hogere bestaansrijken mogelijk te maken. Een grotere descensie van iemands hogere lichamen naar de derde dichtheid gebeurt niet zo gemakkelijk, deels omdat de lagere lichamen er niet op voorbereid zijn, en ze dus niet in staat om deze energieen te verwerken, en deels omdat de duisternis heeft geknoeid met onze menselijke energiecentra.

Maar dat betekent nog niet dat het iets is dat 'niet hoort'. Het in dit bestaansrijk binnenbrengen van hogere energieen is van groot belang, omdat het voorziet in een basis waardoor er meer van de hogere energieen binnen kunnen stromen, en dat kan mogelijk een grote transformerende grote schoonmaak teweegbrengen. Dat zou op beperkte schaal kunnen gebeuren om de ascensie- en transformatieprocessen 'vanaf de andere kant' vooruit te helpen. Door de millennia heen zijn er getuigenissen geweest over wezens van een hogere orde die energieen van hogere orde verankeren met de bedoeling de 'grond' te bewerken voor de uiteindelijke transformatie van het hele werkelijkheidssysteem en al zijn inwoners.

Dus zie ik dit niet als het verlagen van de vibratie van het hogere zelf, maar eerder als dendrieten van zenuwcellen, of als een voet van een amoebe die steeds meer hulp en vermogen naar het lagere zelf laat stromen. Zoals ik het zie is dit een welkome verbinding, een zeer welkome 'helpende hand' voor het menselijke zelf. Hoe meer de subtiele lichamen van mensen geactiveerd raken door allerlei hogere energieen en stralingen, hoe meer deze verbindingsprocessen succesvol kunnen zijn.

Onlangs vroeg iemand heel ad rem waarom onze hogere aspecten het risico zouden willen nemen om naar een wereld af te dalen die nog altijd door de duistere krachten overheerst wordt, en het doel juist is om daar vrij van te komen.

"Het lijkt mij dat wij de gedescendeerde versies zijn van ons hogere zelf, en nu willen mensen dat dat hogere zelf naar ons afdaalt, in plaats dat wij ons omhoog bewegen om het ware zelf te ontmoeten?! Ik bedoel: het is niet zo dat het hogere zelf ooit onbereikbaar is voor ons, of niet in contact met ons staat, of niet voortdurend op ons wacht tot wij ons op die innerlijke verbinding met ons goddelijke hogere zelf richten."

 

Iemand anders schreef:

"Misschien is het hele 'idee' van een ongeascendeerd zelf een illusie die het zelf ervan weerhoudt zich te manifesteren... Misschien is de notie dat de persoonlijkheid moet verdwijnen en zich naar een hoger zelf begeven een omgekeerde voorstelling van zaken, en is het in werkelijkheid zo dat het hogere zelf deze werkelijkheid moet omarmen en verrijken... Misschien kan het persoonlijke zelf naar het leven in een geascendeerd bewustzijn toe werken en de fysieke wetten van de huidige vibrationele Aarde-/mensmatrix bewerken en transformeren... Misschien is het een illusie dat je het oude achterlaat, als je het verleden, het heden en de toekomst in een enkel moment beleeft... Je kunt het allemaal nu veranderen... als je begrijpt wat ik bedoel..."

In de meeste gevallen is de 'gedescendeerde versie van ons hogere zelf' nu echter nog niet in staat zijn vibratiekwaliteit voldoende te verhogen om een volledige verbinding met zijn hogere ware zelf te bewerkstellingen, zolang hij in belichaamde vorm in deze huidige Aardse omgeving leeft. Daarom worden de subtiele lichamen energetisch naar een hoger plan gebracht. Er zijn al veel beperkingen verwijderd, en nieuwe genezende energieen zijn nu beschikbaar. Het grootste deel van de mensheid zal binnenkort oog in oog staan met de realiteit dat de oude manieren van doen en leven niet meer zullen voldoen. Maar dat is toch nog niet voldoende om een wereldwijd ontwaken teweeg te brengen.

Voor de meeste aspiranten op weg naar spirituele evolutie of ascensie van hun menselijke zelf was het al uitdaging genoeg om voldoende van hun grotere zelf af te laten dalen naar het energieniveau van het hart - dat ruwweg overeenkomt met het vierdimensionale bewustzijnsniveau.

Als in een volledig kansloze situatie zoekt het lagere zelf voortdurend naar verbinding, maar mist het de vibrationele 'lift' en het vermogen om de afstand te overbruggen om met het hogere zelf te kunnen versmelten. En het hogere zelf is vanwege een hele serie redenen niet in staat om de afstand te overbruggen naar het lagere zelf. Geen al te beste situatie, en beslist een ernstig probleem.

Ook is het zo dat de menselijke energiecentra die het fysieke bestaan regelen, voor het grootste deel buiten bereik zijn geweest. Een volledigere inmenging van onze hogere lichamen moest dus wachten tot een gunstiger tijdstip.

 

Nu dus, bijvoorbeeld.

Tot op heden was het grote risico voor het Licht dat het in een door de duisternis gecontroleerde matrix steeds dieper in de modder zou kunnen zakken. Het was daarom beter om het deel dat door je grotere wezen geprojecteerd was, te helpen naar boven te brengen, dan om te riskeren nog dieper vast en gevangen te komen te zitten. De bezorgdheid om vast te komen te zitten is dus heel begrijpelijk. En de menselijke omgeving is nog altijd zwaar besmet met duistere programmeringen en gevaarlijke krachten. Vanuit dit perspectief is het beter te begrijpen dat velen die wel gebruik maakten van de niveaus onder het hartcentrum, vaak aan de invloeden en verdraaiingen van de duistere krachten onderhevig waren. Voor velen was de ervaring van communicatie met de hogere aspecten van henzelf op zijn best onregelmatig. En contact leggen via hogere paranormale centra bracht ook door de duisternis verdraaide informatie binnen - wat blijkt uit het feit dat de overgrote meerderheid van 'gechanneld' materiaal bol staat van de misleidende onwaarheden.

Voor verreweg de meeste mensen is er erg weinig direct contact geweest met de hogere niveaus, het meeste nog via dromen en vluchtige piekervaringen tijdens waakbewustzijn. Verder valt er weinig over te zeggen, natuurlijk, maar het is geen wonder dat er zo weinig directe verbinding met onze lagere aard is. Het moest altijd door de filters van het lagere denken, en het was altijd onderhevig aan de storende duistere invloeden in de menselijke denksfeer.

Zowel vanwege de risico's als de algemene manier waarop de dingen functioneren was het voor onze hogere aspecten welhaast onmogelijk om voldoende af te dalen naar de dichtheidsniveaus van het menselijke bestaan. En vanwege de parasitaire en verstorende invloeden van de duisternis miste ons menselijke zelf meestal de energiekwaliteiten om stabiel op een hoger niveau te kunnen vibreren. En dus werd de afgescheidenheid tussen ons menselijke zelf en onze hogere aspecten steeds groter.

In de afgelopen paar jaar zijn er veel van de controlevelden opgeruimd, en daarom is het nu beter mogelijk om een verbinding tussen de hogere en lagere aspecten van ons grotere zelf tot stand te brengen. De meeste van de controlesystemen zijn verwijderd, maar de lagere dichtheden hebben al heel erg lang onder erg zware duistere controle-invloed gestaan, en er zijn vele entiteiten van een minder duister niveau die daar nu op inspringen enproberen om zoveel mogelijk controle en invloed te krijgen als ze kunnen - net zoals hun fysieke menselijke tegenhangers. Hun aanwezigheid heeft het ascensieproces tegengwerkt. Maar dat zal zeer binnenkort ophouden.

Wat er dan nog overblijft zijn de mensen die al heel lang grote parasieten zijn geweest van de mensheid als geheel. Zij zullen ook merken dat hun invloed sterk afneemt. Daarna blijven er nog de gevolgen over van de duistere programmering van het menselijke bewustzijn, en de verregaande onwaarheden in onwaarheden die het gewone menselijke bewustzijnsniveau in zo'n beperkt middeleeuws referentiekader hebben gehouden. Die zullen nog lang nadat de topelite zijn grip op de mensheid heeft verloren, nog een bron van onderlinge conflicten zijn.

En dat markeert het begin van een keuzeproces van mensen die voor het grootste deel leugens en onwaarheden te horen hebben gekregen, en die niet over hun eigen ware vrije wil konden beschikken.

De mogelijkheden die optreden als onze hogere aspecten afdalen naar onze lagere lichamen of de dichtere bestaansniveaus (zoals het menselijke 3D niveau op Aarde, enz.) zijn inspirerend en intrigerend. Als onze hogere aspecten met succes afdalen naar deze dichtheid, dan is er een potentieel om de fysieke bestaansaard te transformeren. Aurobindo en Mirra, en nog anderen die minder bekend zijn geworden, proberden daar het hoogst haalbare uit te halen zoals weinigen dat ooit gedaan hebben. Zij noemden het 'het afdalen van het supramentale' en dit streven was voor hun een manier om meer licht naar deze bestaansniveaus te brengen ten behoeve van spirituele evolutie [als doel].

De 'kosmische correctie-energieen' (http://newearthsummit.org/forum/index.php?topic=868.0 ) laten een weg zien waarop Genade en genezing steeds verder nar het menselijke bestaansvlak afdalen om te helpen bij het transformatieproces.

De duisternis heeft om puur praktische redenen beslag gelegd en gehouden op deze sector en zichzelf op ontelbare manieren door vele vibratieniveaus heen ingebed, helemaal tot wat ten grondslag ligt aan wat we het fysieke bestaansniveau noemen.

Aurobindo en Mirra schonken vanwege de tijd waarin zij leefden en de situatie waarin ze verkeerden geen aandacht aan de steeds erger wordende verstoringen die onder de mensheid als geheelverspreid werden en we nu het bewust scheppen van memen noemen. Rond het midden van de twintigste eeuw ging men heel veel werk maken van dit scheppen van verstorende memen, en het is nu volledig uit de hand gelopen vanwege de alomtegenwoordigheid van alle vormen van communicatiemedia. Vandaag de dag heeft deze infectie zich verspreid naar de meeste 'vooruitstrevende' leiders of leraren op 'newage' gebied.

Desondanks beschikken de hogere niveaus van goddelijke bewustzijn over het vermogen om al deze memen uit te roeien, samen met het grootste deel van hun programmeringen, zo niet alles. We hebben hier bewijs van via mensen die diep transformerende bijna-doodervaringen hebben gehad, en via mensen die hoge staten van bewustzijn hebben bereikt toen ze in een fysiek lichaam zaten.

De betekenis en het belang van ons grotere zelf dat met succes naar dit bestaansniveau afdaalt, moet niet zomaar terzijde worden geschoven. Het is een manier om het mogelijk te maken dat mensen zo gauw mogelijk in een semi-geascendeerde staat kunnen leven. Als dat lukt, dan zal dat waarschijnlijk als een 'wonder' van deze tijd worden bestempeld en de droom van wereldwijd ontwaken in vervulling doen gaan.

 

Manieren van ascensie

Er is veel behoefte geweest aan uitleg over onze voorgaande discussie over ascensie en de waarschijnlijke verschijningsvormen of varianten van het ascensieproces. Over het algemeen zijn de verschillen gebaseerd op de specifieke uitgangspunten met betrekking tot ascensie, die soms gekleurd zijn door iemands spirituele achtergrond, of door bepaalde leerstellingen of veronderstellingen. Want is er dan maar 'een' juist ascensieproces dat via de stappen A, B, en C verloopt, en X,Y, en Z als eindresultaat heeft? Op het moment dat we dit schrijven vinden wij het erg moeilijk om zo'n computerachtige kijk op de zaak te aanvaarden, vooral gezien wat we denken ervan te weten.

Een van de 'traditionele' uitgangspunten houdt verband met verschillende Taoïstische en Boeddhistische perspectieven op ascensie. Hier zien we twee verschillende scholen en 'eindresultaten' - waarbij in de ene het fysieke lichaam volledig of voor het grootste deel wordt getransformeerd naar een hogere vibratiestaat, en in de andere het bewustzijn ascendeert naar een hoger bestaansvlak en het menselijke fysieke voertuig voor het grootste deel of geheel achterlaat. Beide scholen zochten naar hogere staten van bestaan en naar een manier om aan de driedimensionale matrixwereld van schijnbare fysieke beperking te ontkomen.

In de twintigste eeuw valt het werk van Aurobindo en Mirra op omdat zij zochten naar een nieuwe en unieke weg naar ascensie. Hun weg was het vinden van manieren om de hogere lichamen, het supramentale zelf, af te laten dalen naar het fysieke driedimensionale bestaansvlak. Daardoor zou het menselijke lichaam transformeren tot een uiting van een hogere vibratie die zich spiritueel verder zou kunnen ontwikkelen. Met hun benadering bereikten ze verschillende doorbraken, en ze legden een basis in het lichaam van de Aarde die zou bijdragen aan de spirituele bevrijding van de mensheid. Met hun werk waren ze ook in staat om het transcenderen van de veronderstelde beperkingen van het menselijk lichaam te demonstreren, maar vele studenten raakten afgeleid door de buitengewone verschijnselen.

De nu volgende beschrijvingen zijn deels gebaseerd op onze eigen directe inzichten en 'gnosis', en deels op het - soms erg oude - werk van anderen op Aarde. Ieder heeft zijn eigen pad, maar veel paden leiden naar gemeenschappelijke plaatsen. Voor de meesten zal het feitelijke ascensieproces een proces zijn van zowel het persoonlijke zelf als het hogere zelf samen.

Zoals we al eerder hebben gezegd, zijn we ons ervan bewust dat er twee verschillende gebieden zijn waarin ascensie optreedt, namelijk een binnen dit scheppingssysteem ('intracreationeel'), en een buiten dit scheppingssysteem ('extracreationeel').

Binnen dit scheppingsgebied lijkt het erop dat er verschillende vormen zijn voor het ascensieproces:

 

  • Het menselijke persoonlijke zelf kan bewust zijn vertrouwde mensenlichaam verlaten en overgaan naar een lichaam met een hogere vibratie. Het oude vertrouwde fysieke lichaam wordt dan achtergelaten.
  • Vanuit iemands huidige lichaam kan het mogelijk zijn om om in een gedeeltelijk geascendeerde staat te leren leven. Dit houdt in dat het hogere zelf tot op zekere hoogte afdaalt, en dat de menselijke subtiele lichamen het vermogen moeten ontwikkelen om meer licht in zich te dragen. Hoe lang iemand zo'n staat kan volhouden zal afhangen van intentie, omstandigheden en vermogen. Velen die dit pad kiezen, zullen merken dat ze erg behulpzaam kunnen zijn voor mensen die op het punt staan te ontwaken.
  • Een klein aantal mensen dat gericht is op ascensie terwijl ze nog in hun lichaam leven, zullen merken dat het mogelijk is om hun fysieke staat zozeer te veranderen dat ze de fysieke beperkingen ervan kunnen overstijgen. Er zijn mensen die hier kortstondige ervaringen mee hebben gehad (als ze bijvoorbeeld door een deur of muur heen kunnen lopen, of als ze tijdelijk verdwijnen en daarna weer verschijnen). Slechts zeer weinigen zijn er in geslaagd om hun fysieke staat permanent te transformeren naar een hogere vibratiestaat. Dit komt misschien het dichtst bij de verhalen over mensen die eenvoudigweg en zonder een spoor uit dit vibrationele bestaan verdwijnen. We zouden deze versie 'het lichaam met je meenemen' kunnen noemen. In sommige gevallen kan dit een 'geassisteerde ascensie' zijn. Dat betekent dat er sprake is van een bepaalde vorm van een gericht energieveld dat het proces van verdwijnen mogelijk maakt terwijl je nog in je lichaam bent. Je verdwijnt dan voor de mensen die in deze vibratierealiteit blijven.
  • Er zijn ook aanwijzingen dat mensen een ander 'fysiek voertuig' voorbereiden. Dat is dan een lichaam dat gewoonlijk sterk lijkt op dat waar ze nu gebruik van maken, maar dan zonder fysieke onvolkomenheden, en dat uit hogere energieen is samengesteld. Als dat klaar is verhuizen ze hun persoonlijke zelf met behulp van het hogere zelf/zielenzelf naar dat nieuwe lichaam van hogere vibratiekwaliteit. Hun fysieke lichaam blijft dan in deze werkelijkheid achter. Als we dit wat dieper bestuderen, dan lijkt het dat dit een beschrijving is van het bewegen van een lager lichaam naar een hoger lichaam in hetzelfde grotere zielenlichaam. Dat is niet veel anders dan een huurder die weggaat en ruimte maakt voor een ander, maar met wat 'speciale aanpassingen'. Sommige van deze 'nieuwe lichamen' lijken te maken te hebben met de 'nieuwe Aarde' in haar hogere vibratiestaat. Hier is geen oude basis voor, en ook geen vermelding in oude teksten of esoterische geschriften. (En het moet vooral niet verward worden met allerlei duistere esoterisch praktijken die leiden tot het scheppen van een slaafentiteit.)

Als laatste willen we het ook even hebben over mensen die hun lichaam verlaten door een natuurlijke of onnatuurlijke dood. Om de een of andere reden is dit een onderwerp dat maar zelden aan bod komt in moderne teksten en leringen op gebied van ascensie, en ook kun je er alleen iets over vinden in een klein aantal oude esoterische scholen. Om een voorbeeld te geven: Wat gebeurt er als alleen een klein percentage van de mensheid de komende tien jaar overleeft? Wat gebeurt er als de meeste van de mensen die sterven, na hun dood genezing en ascensie meemaken in hun nieuwe niet-fysieke staat? Dan zou je kunnen zeggen dat het grootste deel van de mensheid 'het gehaald' heeft. Het is maar net hoe je het bekijkt.

Dit onderwerp wordt, om welke reden dan ook, maar zelden aangekaart. Men gaat er altijd vanuit dat als de mensheid wereldwijd wil ontwaken, zij bewust moet ascenderen vanuit haar fysiek belichaamde staat van zijn. Ik denk dat dit vooral het gevolg is van duistere programmering die een schuldgevoel bij de overlevenden in de hand werkt - 'of we gaan allemaal, ofwel gaan geen van allen', zoiets. De sociale programmering stuurt er dus op aan dat niemand het overheersende paradigma kan overstijgen. Het gevolg hiervan is dat mensen die de weg hadden kunnen wijzen, op allerlei manieren tegen worden gehouden, en dat dus iedereen met schip en al ten onder gaat.

Er kan misschien ook een variant bestaan waarin bepaalde lagere delen of lichamen oplossen in het grotere zielenlichaam/hogere zelf, en dat gebeurt dan met instemming van zowel het hogere als het lagere zelf om zaken als genezing en dergelijke te bewerkstelligen.

Mensen die alle aspecten of al hun lichamen met een eenheids-zielenlichaam laten versmelten, zouden zich wel eens op weg kunnen zijn om deel te gaan nemen aan een heel ander scheppingssysteem.

 

De drie fasen van ascensie

Als we alleen even kijken naar het ascensieproces als geheel, dan kunnen we daarin drie duidelijk verschillende processen onderscheiden.

 

  • Het eerste en meest besproken proces is als een deel (jij) alle benodigde training en lessen afrondt en het de veranderingsprocessen op zijn huidige niveau afmaakt. Dan gaat hij daarna door naar het hoogste niveau van zijn grotere dimensionale of energetische lichaamsstructuur. Hij kan zich dan vrij bewegen binnen die hele structuur en op alle niveaus binnen de structuur te werk gaan waar hij maar wil.
  • Het tweede proces treedt op wanneer alle aspecten het hoogste niveau van hun bestaansstructuur bereiken en vervolgens alle aspecten ascenderen of zich omhoog bewegen binnen de dimensionale structuur.
  • Het derde proces is als alle aspecten zich verenigen in het grotere geheel van de ziel zelf en de ziel een geindividualiseerd wezen wordt en zich naar de volgende grotere scheppingsstructuur begeeft.

Het is niet eenvoudig om het ascensieproces te begrijpen, deels omdat mensen vaak niet dezelfde terminologie gebruiken, maar vooral vanwege de verschillende beschrijvingen van ascensie en de verwachtingen die daar uit voortkomen. De meeste beschrijvingen zijn afkomstig van mensen die slechts beperkt inzicht hebben in de bestaansrijken achter de onmiddellijke structuur van fysieke belichaming. Als wij dan een poging doen om een gebeurtenis te beschrijven die niet in hun beeld van structuurniveaus past, dan is het heel natuurlijk dat ze dat vertalen naar woorden en handelingen die wel passen in het beeld dat zij van het universum en hun eigen plaats erin hebben.

Een ding waaroor het moeilijk te begrijpen is, is het gebrek aan kennis van de structuur voorbij het fysiek belichaamde niveau, en hoe we over kunt gaan naar een niveau dat voorbij die structuur ligt. Meestal beschrijven mensen ascensie als niet meer dan het expanderen van de persoon naar een vibratiezone die net iets boven deze ligt, en dat ze vervolgens uit de fysieke werkelijkheid verdwijnen. Voor sommigen houdt het in dat ze helemaal niet meer in de fysieke 3d werkelijkheid waargenomen kunnen worden, en voor anderen verlaat het bewustzijn van hun persoonlijke zelf het fysieke lichaam, en wordt het lichaam dan achtergelaten. Dit komt overeen met het proces als iemand een natuurlijke of onnatuurlijke dood sterft. (Het heeft weinig zin om te kijken welk percentage van de mensen welke ervaring zal hebben.) Hoewel dit niet het hele ascensieverhaal weergeeft, is het wel een deel van het proces, en het beschrijft een belangrijk stuk groei dat een voorbereiding is op wat door het grotere geheel (dwz van buiten de gevallen sfeer) als ware ascensie wordt beschouwd.

In onze Scheppingsstructuur zijn er tientallen bekende bestaansniveaus. Wij, als geindividualiseerde zielen, bewonen 7 duidelijk verschillende niveaus in deze scheppingsstructuur. Ons eerste niveau ligt niet op het laagst mogelijke niveau, maar wel bijna. Ons menselijke persoonlijkheidsbewustzijn zit voornamelijk op het derde niveau (3d) van een structuur van zeven verschillende niveaus. Ieder niveau heeft duidelijk zijn eigen eigenschappen en we werken met de energieen van het desbetreffende niveau om meesterschap op dat niveau te bereiken. Het doel van ascensie is om alle zeven lichamen of aspecten het ascensieproces te laten voltooien, ieder op zijn eigen individuele niveau. Als dat gebeurt, dan beweegt elk van de zeven zelven op de zeven verschillende niveaus omhoog, dan ascenderen ze binnen de dimensionale structuur.

We hebben geindividualiseerde lichamen op elk van de zeven niveaus. Elk ervan leidt een leven op het overeenkomstige niveau en maakt er een ontwikkeling door. We beinvloeden elk van deze niveaus net zoals ieder ander niveau ons beinvloedt. De grootste invloed komt gewoonlijk van de dichtstbijzijnde niveaus, maar ze spelen allemaal een rol. Deze zeven niveaus zijn een uit-beelding of projectie van onze ziel, net zoals onze zeven chakra's een uit-beelding of projectie zijn van onze plaats op dit niveau. Onze chakra's zijn ook een directe verbinding met de twee aspecten onder ons en de vier aspecten boven ons.

Als een aspect of energielichaam al zijn werk op zijn eigen niveau heeft gedaan en er klaar voor is om verder te gaan, maar een of meer van de andere lichamen nog niet, dan gaat dat ene aspect naar het hoogste energetische gebied van het niveau waarin het zich manifesteert. Als dat gebeurt, dan kan het lijken alsof het geascendeerd of naar het volgende niveau verheven is. In het gebied waarin wij zitten is dat vaak ook het geval. Ook kan het gebeuren dat de persoon in kwestie besluit terug te gaan naar de fysieke stof en weer een lichaam aanneemt om verder te groeien of om zich te verheffen naar het hoogste gebied in dit niveau. Er zijn mensen die in de hoogste gebieden van dit niveau zitten en die ook op mensen in de lagere ontwikkelingsgebieden kunnen reageren. Zij worden vaak als 'ascended masters' beschouwd vanwege de ontwikkeling die ze al hebben doorgemaakt en omdat ze het vermogen hebben bewaard om op dit niveau te kunnen reageren en er dingen te beinvloeden. Dat kan alleen doordat ze nog altijd aan dit niveau gehecht zijn en niet naar het volgende niveau gegaan zijn. Als ze werkelijk naar het volgende niveau ascenderen, dan zal hun vermogen om met dit niveau te communiceren op zijn best erg beperkt zijn, en in de meeste gevallen helemaal onmogelijk.

Laten we ons denken nog eens iets verder oprekken en ascensie beschouwen vanuit het gezichtspunt van degenen die niet tot deze scheppingsstructuur beperkt zijn. Er zijn vele structuren in het wezen van God. Ze vallen allemaal binnen een nog grotere scheppingsstructuur, die zelf ook weer in nog grotere structuren valt. En ook die laatste zijn weer deel van nog grotere structuren. De wezens uit de'grotere schepping' zien het als ascensie wanneer een wezen alle zeven aspecten samen tot een geheel brengt en zo zijn grotere wezen van zijn ziel wordt. Zodra dat gebeurt promoveert of ascendeert het grotere zelf uit deze scheppingsstructuur en gaat het verder met groeien en ontwikkelingsprocessen tot het een Schepper met de verantwoordelijkheden van een 'Scheppingswezen' wordt.

Een van de moeilijkheden van zich door de niveaus heen tot ascensie ontwikkelen is dat het een geleidelijk proces is geweest. Dit proces kan versneld worden door de zeven lichamen en de doelen die ze nastreven met elkaar in harmonie te brengen. Wat ook nodig is, is dat alle zeven lichamen tegelijkertijd op dezelfde frequentie vibreren, en dat er een begin gemaakt wordt met deze lichamen in harmonie te brengen met de frequentie van het grotere zielenzelf. Er bestaan hier technieken voor, en die vereisen gerichte intentie om dit teweeg te brengen. Je bevindt je in een unieke situatie dat je dit kunt helpen gebeuren op het niveau van de derde dichtheid, vergelijkbaar met het derde chakra, het niveau van persoonlijke macht.

Je kunt het vermogen ontwikkelen om je andere aspecten of energielichamen in harmonie te brengen, en zorgen voor de nodige kracht om de connectie mogelijk te maken. Dit kan ertoe leiden dat je je bevrijdt van de eis om steeds van het ene het leven naar het andere, van het ene niveau naar het andere te moeten gaan, en die bevrijding is wat ascensie is.

Vertaling: Steven Noomen

 

Google Search

WebOuroboros